ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Online Slaapcoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.onlineslaapcoach.nl |  | +31 (0)6 49873165 |
sabine@onlineslaapcoach.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Online Slaapcoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mijn website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Online Slaapcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– BSN-nummer
– Polisnummer zorgverzekering
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Online Slaapcoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die ik nodig heb om behandelingen te kunnen declareren aan jou persoonlijk en hiermee voldoen om in te dienen bij de zorgverzekeraar.
– Vanwege het zenden van gegevens naar derden, na een getekende toestemming van jou.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Online Slaapcoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online Slaapcoach tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Online Slaapcoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Behandeldossier: – Bewaartermijn 15 jaar > conform wettelijke bepalingen
 • Persoonsgegevens: – Bewaartermijn 15 jaar > conform wettelijke bepalingen
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: – Bewaartermijn 15 jaar > conform wettelijke bepalingen
 • E-mail correspondentie: – Bewaartermijn 4 weken, waarna deze worden verwijderd. Mocht deze informatie bevatten welke van belang is voor je behandeling, dan zal hij aan het behandeldossier worden toegevoegd en zal het bewaartermijn 15 jaar zijn > conform wettelijke bepalingen.
 • Whats app / Siilo: – Bewaartermijn 4 weken, waarna deze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Online Slaapcoach zal:
– je privacy respecteren. Alles wat je met mij als oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld.
– een beperkt aantal andere personen toegang verlenen tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
– pas na uitdrukkelijke toestemming (middels getekende machtiging) informatie verstrekken aan derden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan rapportages aan een verwijzer, een arbodienst of letselschadebedrijf.
– jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online Slaapcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met onderstaande bedrijven heb ik een bewerkingsovereenkomst afgesloten:

Bedrijf: MY MINDSPACE 

 • Grondslag verwerking: gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting & voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.
 • Verwerking: administratie, verslaglegging, bevestiging afspraken, verwerken van e-health opdrachten
 • Persoonsgegevens:
  – NAW gegevens
  – BSN-nummer
  – Behandeldossier gezondheid
 • Beveiliging: dubbele inlogmethode usernaam en wachtwoord

Bedrijf: EASY ADMIN

 • Grondslag verwerking: gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting &
  voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.
 • Verwerking: behandeldata en declaraties
 • Persoonsgegevens:
  – NAW
  – BSN-nummer
  – Polisnummer
  – Behandeldata
  – Diagnosecode
 • Beveiliging: dubbele inlogmethode met wachtwoord

Bedrijf: SIILO

 • Grondslag verwerking: gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting & voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.
 • Verwerking: veilig verzenden en/of ontvangen medische informatie van derden
 • Persoonsgegevens:
  – NAW
  – BSN-nummer
  – Rapporteren behandelverloop, MDO overleg en/of doorverwijzing
 • Beveiliging: dubbele inlog met wachtwoord

Onderzoek:
– Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun je dit aan mij mededelen. Indien van toepassing, vermeld ik dit in je dossier.
– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend. Indien van toepassing, vermeld ik dit in je dossier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online Slaapcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sabine@onlineslaapcoach.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Online Slaapcoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen:
Online Slaapcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sabine@onlineslaapcoach.nl

Deskundigheid oefentherapeut:
Je mag van mij als oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. Zo neem ik deel aan kwaliteit bevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Website:
Online Slaapcoach heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sabine@onlineslaapcach, dan verwijder ik deze informatie.

E-mail
Mijn e-mail wordt middels een beveiligde verbinding (SSL of TLS) verzonden. Informatie waarin gevoelige persoonsgegevens staan, zijn beveiligd met een extra code die je via een extra bericht op je telefoon ontvangt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over je computer die opgeslagen worden op de harde schijf van je computer. Sommige websites gebruiken cookies om je te herkennen als je een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op jou ingesteld. Je kunt je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser. De website van Online Slaapcoach maakt gebruik van cookies.

Hyperlinks
De website van Online Slaapcoach! bevat hyperlinks naar andere websites en/of bronnen. Hierover heb ik geen zeggenschap en hiervoor is Online Slaapcoach niet verantwoordelijk. Deze andere websites en/of bronnen kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Ik adviseer je goed kennis te nemen van deze privacy verklaringen voordat je jouw persoonsgegevens verstrekt. Online Slaapcoach is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites.

www.onlineslaapcoach.nl | sabine@onlineslaapcoach.nl | +31 (0)6 498 73 175